Myötätuulta Tuottajalle 2 -hanke 1.1.-2020-31.12.2023

Hankkeen tavoitteena on ollut edesauttaa maatalousyrittäjiä ja heidän sidosryhmiään löytämään keinoja hyvinvoinnin parantamiseen ja säilyttämiseen. Myötätuulta tuottajalle 2 -hanke on edistänyt maatilojen kanssa sidoksissa olevien tahojen yhteistyötä ja keskinäistä vuorovaikutusta erilaisin keinoin, sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAn toimenpiteitä ja tavoitteiden toteutumista. Hanke on tiedottanut monikanavaisesti hyvinvointiasioista ja niiden vaikutuksesta maatalousyrittäjille yhteistyössä maatalouden sidosryhmien kanssa. Hanke on järjestänyt vuosittain itse sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa tilaisuuksia maatalousyrittäjille ja heidän yhteistyötahoilleen.  Hanke on järjestänyt useilla paikkakunnilla tietoiskuja erilaisin hyvinvointiaihein sekä vertaistuellisia pienryhmiä. Tilaisuuksien järjestämistä on rajoittanut ja estänyt pandemia-aika, joka on yksi syy hankeen toteutusajan pidentymiselle. Hankkeen määrälliset tavoitteet toimintaan osallistuneista ja tavoitetuista maatalousyrittäjistä täyttyivät.

Tunnistettuihin sidosryhmien kehittämistarpeisiin on vastattu muun muassa hankkeen järjestämin Välitä Viljelijästä -treffein, sidosryhmien verkostoyhteistyön- ja työnohjauksellisin keskusteluin, tietoiskuin erilaisista apukeinoista kriisitilanteessa sekä julkaisemalla Toivon työkirja. Sidosryhmien verkostotoiminnan kehittäminen ja varhaisen välittämisen mallin jalkauttaminen ovat luoneet uudenlaista välittämisen ja puuttumisen kulttuuria, joka näkyy esimerkiksi sidosryhmien yhteisten tilakäyntien lisääntymisenä. Hankeen toimenpiteet ovat tavoittaneet sidosryhmäläisiä hankesuunnitelmassa asetettujen määrällisten tavoitteiden mukaisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina ovat olleet alueen työterveyshuollot, maaseutupalvelut, ProAgria, Maaseudun tukihenkilöverkko, meijerit, valvontaeläinlääkärit sekä muutamat sotepuolen yksiköt, kuten Ensi- ja turvakotiliiton väkivalta- ja kriisiyksikkö. Hanke on tehnyt yhteistyötä myös Enter-hankkeen ja Keski-Pohjanmaan yrittäjien kanssa. Hanke on osallistunut maatalousyrittäjien Kiila-kuntoutusten suunnitteluun sekä opetushallituksen alaisiin yrittäjien ja yritysneuvojien ammattitutkintojen perusteiden päivitykseen. Hanke on saanut osallistua myös (Luke) kouluterveyskyselyn kehittämiseen maaseutu- ja maatalousaiheisten kysymysten osalta. Maaseudun tukihenkilöverkon kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä Luonnon laki -elokuvan esitysten tiimoilta sekä hankkeen avulla toteutetun Jelppi-toiminnan käynnistämiseen liittyvän kyselyn puitteissa. Kyselyn pohjalta halukkaat ohjattiin MTLH:n koulutukseen. Alueella tarjottiin mahdollisuutta osallistua Jelppi-päivään, jonka tarkoituksena oli saada lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan sekä lisätä tietoisuutta toiminnasta eri toimijoiden kesken. Työterveyshuoltopalveluita tuottavien tahojen kanssa on kokoustettu puolivuosittain ja kehitetty yhdessä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa.

Hanketoiminnan painopistettä siirrettiin eri keinoin ongelmien ennaltaehkäisyä kohti. Ennaltaehkäisevää toimintaa ja näkökulmaa on lisätty sidosryhmäyhteistyöllä, varhaisen välittämisen mallin jalkauttamisella sekä maatalousyrittäjien vertaistuellisella pienryhmätoiminnalla. Maatilakohtaista kriisiapua ovat saaneet useat tilat sekä heidän perheensä ja läheisensä, ja hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet ylittyivät reilusti. Hankkeessa on annettu apua maatalousyrittäjälle myös puhelimitse, sähköpostilla, WhatsAppilla, Messengerillä, tilaisuuksissa, kokouksissa jne. Hankkeen kautta on haettu Melan ostopalvelusitoumuksia asiantuntijapalveluihin, ja myös niissä määrälliset tavoitteet täyttyivät reilusti. Maatalousyrittäjiä on ohjattu myös julkisen terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden piiriin. Myötätuulta tuottajalle 2 –hanke on edistänyt alueen maatalousyrittäjien fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Hanke on madaltanut kynnystä avun pyytämiseen sekä avun piiriin ohjaamisessa. Tähän on vaikuttanut maatalousyrittäjien hyvinvointiasioista puhuminen, kuten myös haasteiden esiin tuominen sekä näkökulmien laajentaminen. Hankeaikana maatalousala on kokenut suuria muutoksia, muun muassa kustannusten nopea nousu, uusi CAP-suunnitelma sekä pandemia ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet voimakkaasti maatalousyrittäjien hyvinvointiin. Asiakaskohtaamissa tärkeintä on ollut keskittyä asiakkaan ainutkertaiseen kohtaamiseen ja hänen auttamiseensa.

 

Yhteystiedot